Algemene voorwaarden

Bij Streamlined maken we software om processen sneller, inzichtelijker en gebruiksvriendelijker te maken. Wij richten ons volledig op efficiëntie en functionaliteit. Hierbij is communicatie van essentieel belang. Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn brengen we u graag op de hoogte door middel van dit document. Dit document biedt inzicht in de werkwijze van Streamlined. Daarnaast willen we u, middels onderstaande bepalingen, op de hoogte stellen van uiteenlopende zaken als gerekende tarieven, werktijden, maar ook de manier waarop Streamlined zich inzet voor gegevensbescherming.

Door deze algemene voorwaarden te accepteren, stemt u in met onze werkwijze. We streven naar transparantie en houden u op de hoogte van onze werkwijze en tarieven.

Artikel 1 - Diensten

 1. Streamlined maakt maatwerk in software: van website tot mobiele applicatie. We gaan hierbij altijd vooraf met u per mail of telefonisch in gesprek om te kijken wat uw wensen zijn.
 2. Onze flexibele werkwijze wordt gesteund door regelmatige en directe communicatie om wensen en werkzaamheden zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Gebaseerd op deze wensen maken we een schatting van de werkzaamheden en tijd die voor de opdracht nodig is.
 3. We communiceren altijd per e-mail een overzicht van de verwachte kosten en werkzaamheden, alvorens de werkzaamheden worden gestart.

Artikel 2 - Overeenkomst

Opdrachtgever en Opdrachtnemer, in deze overeenkomst ook gezamenlijk te noemen 'Partijen' en ieder individueel een 'Partij'. De klant (hierna ook wel 'Opdrachtgever') en Streamlined (hier ook wel 'Opdrachtnemer') overwegen dat:

 1. Opdrachtgever wil Streamlined inschakelen voor het bouwen van een software applicatie (hierna: 'de Opdracht');
 2. Opdrachtnemer ontwikkelt en levert aan Opdrachtgever volgens de (functionele en overige) specificaties van de opdracht, zoals per e-mail overeengekomen.

Zij komen hierbij overeen als volgt:

Artikel 3 - Samenwerking en levering

 1. Opdrachtnemer accepteert de Opdracht en aanvaardt daarmee de volle verantwoordelijkheid voor het op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.
 2. Opdrachtnemer deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in.
 3. Opdrachtnemer stelt Opdrachtgever in kennis van de Algemene Voorwaarden van Opdrachtnemer middels een document toegevoegd aan de Overeenkomst (hierna: “de Werkwijze”).
 4. Opdrachtgever erkent en stemt in met de bepalingen zoals vastgelegd in de Werkwijze van Opdrachtnemer (beschikbaar op aanvraag bij Streamlined).
 5. Opdrachtgever dient Streamlined tijdig te voorzien van alle informatie en gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, waaronder zo mogelijk technische gegevens, eventuele gewenste applicaties, bestanden, documentatie, testgegevens, werkbeschrijvingen en/of overige relevante informatie.

Artikel 4 - Intellectuele eigendomsrechten

 1. Streamlineder garandeert dat Opdrachtgever het volledige intellectueel eigendomsrecht heeft en dat de Opdrachtnemer, in het kader van de overeenkomst, is toegestaan handelingen met betrekking tot het ontwikkelde product te verrichten.
 2. De bepalingen inzake voorbehoud van intellectuele eigendomsrechten gelden niet voorzover dat in strijd is met eventuele van toepassing zijnde open source licenties.

Artikel 5 - Geheimhouding

 1. Alle verkregen overeenkomsten en informatie, in deze overeenkomst of daarbuiten, zullen vertrouwelijk worden behandeld.
 2. Partijen zullen informatie die is verkregen, of ter beschikking is gesteld door een van de Partijen, uitsluitend gebruiken overeenkomstig het bepaalde in de Overeenkomst. Partijen zullen, overeenkomstig de bepalingen zoals vermeld in de Werkwijze, alle benodigde voorzorgsmaatregelen nemen om de verkregen gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerd gebruik en/of openbaarmaking.

Artikel 6 - Looptijd, beëindiging en opschorting

 1. Deze Overeenkomst treedt in werking op het moment waarop deze door Partijen is ondertekend en eindigt als beide Partijen de overeengekomen prestaties verricht hebben.
 2. De Opdrachtgever kan deze overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk opzeggen.
 3. Opdrachtnemer is wegens een dergelijke beëindiging nimmer tot restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding verantwoordelijk.
 4. In geval van ontbinding zoals hiervoor bedoeld, is Opdrachtgever verantwoordelijk alle reeds door Opdrachtnemer gemaakte kosten terstond te vergoeden.

Artikel 7 - Tijdsinschatting

 1. Als uw wensen gecommuniceerd zijn gaan we aan tafel met onze software developers om een tijdsinschatting te maken van het project. Onze developers zijn ervaren in het bepalen van een projectomvang en maken een schatting die zo exact mogelijk is.
 2. Bij deze schatting wordt vanzelfsprekend rekening gehouden met mogelijke onvoorziene kosten. Daarom maken we een concrete maar flexibele schatting, zodat we verrassingen in een later stadium zoveel mogelijk kunnen voorkomen.
 3. Deze tijdsinschatting wordt altijd per e-mail gecommuniceerd, alleen bij uw instemming starten we de werkzaamheden.

Artikel 8 - Afwijkende tijdsinschatting

 1. Het kan voorkomen dat we meer of minder tijd kwijt zijn met het maken van een product. Dit is altijd zichtbaar in Jira.
 2. Bij een overschatting wordt er minder in rekening gebracht omdat wij in een kortere tijd hetzelfde product hebben geleverd.
 3. Bij een onderschatting wordt er meer in rekening gebracht omdat wij meer tijd nodig hebben gehad dan eerder geschat is. In dit geval brengen we u per email en/of telefonisch op de hoogte van de situatie om in overeenstemming de werkzaamheden voort te zetten.
 4. In het geval dat u niet akkoord gaat, dan stoppen de werkzaamheden direct en wordt enkel de tijd die tot dan toe gewerkt is gefactureerd.

Artikel 9 - Tarieven

 1. Streamlined hanteert een standaard uurtarief voor haar werkzaamheden omtrent een project. Hierbij kunt u denken aan het inrichten van een server en database en het schrijven van de software.
 2. In uitzonderlijke gevallen wordt een bijzonder uurtarief gehanteerd.
 3. Voordat we aan de werkzaamheden beginnen zullen we te allen tijde een voorlopig overzicht van de kosten communiceren in afwachting van uw instemming.

Artikel 10 - Service

 1. Wij proberen zo snel mogelijk te reageren op al uw vragen.
 2. Wij faciliteren hierbij door u de mogelijkheid te bieden telefonisch of per mail vragen te stellen.
 3. Het kan voorkomen dat er na oplevering iets in uw product disfunctioneert. Dit moet logischerwijs zo snel mogelijk verholpen worden. Intern hebben wij daarom afspraken gemaakt met onze werknemers om te allen tijde, maar redelijkerwijs, klaar te staan om problemen te verhelpen. Het probleem wordt zo snel mogelijk verholpen en daarbij wordt, voor de tijd die wij hier aan besteden, het standaard uurtarief gehanteerd. Op deze manier kunt u zo snel mogelijk weer profijt ervaren van uw product.
 4. Voor meer gedetailleerde informatie over onze servicelevels en reactietijden verwijzen wij u naar onze Service Level Agreement (SLA). Hierin worden de specifieke afspraken vastgelegd met betrekking tot onze dienstverlening en de gegarandeerde responstijden bij incidenten of problemen. Door akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden stemt u tevens in met de bepalingen en voorwaarden die zijn opgenomen in onze SLA.

Artikel 11 - Kwaliteit

 1. Om kwaliteit te garanderen maken we gebruik van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van software.
 2. Een combinatie van de nieuwste technieken, ervaren ingenieurs, duidelijke communicatie en een transparante houding zorgen ervoor dat we kwaliteitsproducten kunnen leveren.
 3. Streamlined biedt de mogelijkheid om software te testen voordat het geleverd wordt, zodat u alle functionaliteiten kunt bekijken en gebruiken, om te bepalen of het programma in de praktijk naar tevredenheid werkt.

Artikel 12 - Continuïteit

De ontwikkelingen in software staan niet stil. Het is daarom belangrijk om te kijken hoe we samen het product zo up-to-date mogelijk kunnen houden. Dit houdt in: 

 1. Wanneer nodig (maar met enige regelmaat) zal er een update van het systeem plaats moeten vinden om de integriteit te waarborgen.
 2. Streamlined brengt u op de hoogte van de benodigde systeem-brede updates om ervoor te zorgen dat de continuïteit en de kwaliteit van het product gewaarborgd blijven. Hier wordt dan ook het standaard uurtarief voor gehanteerd.
 3. We brengen u tijdig per mail of telefonisch op de hoogte en pas na instemming zullen we de update uitvoeren, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Artikel 13 - Inzage werkzaamheden

 1. Streamlined maakt gebruik van Jira, waar we interne communicatie bijhouden van de projecten waar wij mee bezig zijn. We proberen een transparante houding aan te nemen en willen u inzicht bieden in het werk dat wij verrichten.

Artikel 14 - Categorieën persoonsgegevens

Streamlined verzameld, verwerkt en gebruikt persoonsgegevens verkregen door u of door uw klanten. Wij verwerken deze persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. 

Welke persoonsgegevens? 

Waarom?

Identificatiegegevens 

Om de overeengekomen producten en diensten te kunnen leveren.

Professionele gegevens

Om marketing en klantrelatie-activiteiten te kunnen aanbieden voor product- of dienstontwikkeling en verbetering.

Communicatie details

Voor interactie met u over dienstverlening of andere product-gerelateerde zaken en om onze wettelijke verplichtingen na te komen.

Artikel 15 - Bescherming persoonsgegevens

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht gegevensverwerkers technische en organisatorische maatregelen te treffen betreft de verwerking van persoonsgegevens.

 1. Streamlined werkt conform AVG door middel van versleuteling van de data op database niveau en pseudonimisering van Persoonsgegevens.
 2. Externe datacommunicatie verloopt volgens versleutelde verbindingen waarbij het verzenden van persoonsgegevens gelimiteerd wordt tot het noodzakelijke.
 3. Om conform AVG te werken vraagt Streamlined u om rekening te houden met werkzaamheden gerelateerd aan de beveiliging van persoonsgegevens.

Artikel 16 - Gegevensdeling

 1. Streamlined kan persoonsgegevens delen met medewerkers die daar recht toe hebben, met onze dienstverleners of met overheidsinstanties als deze in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving.
 2. Wij zullen uw gegevens delen met onze dienstverleners als dit noodzakelijk is voor het leveren van de overeengekomen diensten.
 3. Streamlined zal in geen enkel geval uw persoonsgegevens delen met derden als er geen sprake is van een verenigbaar doel.

Artikel 17 - Gegevensbewaring

 1. De persoonsgegevens worden bewaard zolang nodig voor de doelen waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld en in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.
 2. Een persoon wiens gegevens door Streamlined verwerkt worden, heeft het recht om deze op te vragen, aan te passen of te laten verwijderen conform wet- en regelgeving zoals vastgesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Artikel 18 - Algemene bepalingen

 1. Wijzigingen in deze Overeenkomst zijn niet rechtsgeldig, tenzij Partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen en door Partijen is ondertekend.
 2. Indien één van de bepalingen van de Overeenkomst nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van de Overeenkomst van kracht blijven en treden Partijen in overleg om een vervangende bepaling overeen te komen.
 3. Indien en voorzover tegenstrijdigheden voorkomen tussen Overeenkomst en de bij deze Overeenkomst behorende bijlagen, geldt het gestelde in deze Overeenkomst.

Artikel 19 - Toepasselijk recht

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen over de inhoud en uitvoering van de Overeenkomst zullen worden beslecht door de rechter binnen het arrondissement waar de Opdrachtnemer is gevestigd.

Contact

Als u vragen of zorgen heeft, laat ons dat dan weten.

 • Adres: Weegschaal 10, 5215 MN ‘s-Hertogenbosch
 • Telefoon: 073 851 8660
 • E-mail: info@slms.nl